Automatické řízení (2371047)

Podmínky k zápočtu

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Automatické řízení na 1. zapsání - letní semestr:

1) 100% účast na laboratorních cvičeních a alespoň 80% účast na cvičeních. Neúčasti je třeba nahradit na odpovídajícím cvičení s jinou skupinou nebo, není-li to již možné pro skončení probíraného programu, cvičící zadá individuální náhradní práci.
2) Posluchač musí být na každé cvičení připraven v rozsahu instrukcí stanovených vedoucím cvičení. Připravenost posluchačů kontroluje vedoucí cvičení a nepřipravení posluchači se nemohou cvičení účastnit.
3) Laboratorní podskupina, ve které je posluchač zařazen, musí odevzdat jako celek referát z každého laboratorního cvičení. Při náhradě laboratorního cvičení je posluchač povinen vypracovat referát samostatně, stejně tak jako všechny domácí práce uložené vedoucím cvičení.
4) Zápočet udílí kmenový vedoucí cvičení v zápočtovém týdnu, případně ve stanovených náhradních termínech.

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Automatické řízení na 2. zapsání - zimní i letní semestr:

1) Získal-li posluchač zápočet při 1. zapsání předmětu AŘ, pak vedoucí cvičení rozhoduje o udělení zápočtu při 2. zapsání. Vedoucí cvičení stanoví na základě dříve odevzdaných referátů, předchozí docházky a aktivity na cvičeních individuální požadavky pro udělení zápočtu (např. nové absolvování teoretických a počítačových cvičení, případně zpracování nových referátů, vypočítání příkladů apod.) a po splnění předepsaných požadavků rozhodne o zápočtu. Na zkoušku z AŘ se může student přihlásit až po získání zápočtu (konkrétní termíny vyhlášeny v KOS).
2) Posluchač, který nezískal zápočet při 1. zapsání AŘ nebo se mu nepodařilo získat zápočet podle bodu 1., se řídí režimem určeným pro studenty s 1. zapsáním AŘ, tj. absolvuje znovu cvičení.