People - Automatic control and engineering informatics

Name Titles Phone Room Main fields of interest
Bauerová Dana Ing. +420 224 352 528 B1-511
Bíla Jiří prof., Ing., DrSc. +420 224 352 534, +420 224 352 563, +420 224 653 434 B1-416, B3-208
Bukovský Ivo doc. Ing., Ph.D. +420 224 352 529 B1-433
Čurdová Vlasta +420 224 352 674, +420 224 352 563 B1-415
Fišer Jaromír Ing., Ph.D. +420 224 353 953 A1-305a Analysis and Control of Time Delay Systems, Industrial Process Control, System Biology
Hlaváč Vladimír Ing., Ph.D. +420 224 352 980 A1-305j
Hofreiter Milan prof. Ing., CSc. +420 224 352 566 B1-512
Jura Jakub Mgr. Ing. Ph.D. +420 224 352 530, +420 224 352 487 B1-513, lab 109
Klán Petr doc. Ing., CSc. +420 224 352 529 B1-433
Kokeš Josef doc. Ing., CSc. +420 224 352 660 A1-408
Kolář Petr Ing. Bc., Ph.D. +420 224 352 530 B1-513
Martinásková Marie Ing., Ph.D. +420 224 352 528 B1-511
Petrová Růžena Ing., Ph.D. +420 224 352 572, +420 224 352 671 A1-305i, A2-49b
Simeunović Goran Dr., Ph.D. +420 224 352 877 C1-410a
Šulc Bohumil prof. Ing., CSc. +420 224 352 531 B1-514
Trnka Pavel Ing. +420 224 352 652, +420 224 352 530 C1-111, B1-513
Vrána Stanislav Ing., DiS., Ph.D. +420 224 352 769 A1-505a
Vyhlídal Tomáš prof. Ing., Ph.D. +420 224 352 877 C1-410a Control Theory and Applications, Analysis and control of Time delay systems, Numerical methods in modelling and control, Indoor-climate analysis and control
Zámek Filip Ing. +420 224 352 670 A1-305e
Žilka Miroslav Ing., CSc. +420 224 352 672 A1-505c
Zítek Pavel prof. Ing., DrSc. +420 224 352 564 B1-413