Automatizační a přístrojová technika

Magisterské studium (Ing.)

CP Factory - výukový systém pro Industry 4.0 - laboratoř připravujeme

Studijní program je zaměřen na zvládnutí pokročilých návrhových prostředků automatizační a přístrojové techniky a jejich aplikace zejména v průmyslových provozech výrobních podniků.

Studijní program Automatizační a přístrojová technika je rozdělený na 2 specializace:

  • Automatizace a průmyslová informatika
  • Přístrojová technika

Společná část studia je jednak zaměřena na získání teoretických a praktických poznatků v oblasti návrhu a implementace systémů monitorování a řízení průmyslových procesů a to s využitím jak klasických návrhových prostředků, tak i metod umělé inteligence. Dále je studium zaměřeno na implementační aspekty přístrojové techniky, včetně speciálních technologických postupů, které je nutné zohlednit při jejich konstrukčním návrhu. V kombinaci se senzorickými a vestavěnými systémy a principy rychlého prototypování, které jsou též součástí společné části studia, vzniká potenciál pro zvládnutí znalostí a dovedností potřebných ke komplexnímu návrhu instrumentace a automatického a autonomního řízení průmyslových celků v souladu s rozvojem vize Průmysl 4.0.

CP Factory - výukový systém pro Industry 4.0 - laboratoř připravujeme

API - Automatizace a průmyslová informatika

V zaměření Automatizace a průmyslová informatika je posílena výuka v oblasti průmyslové informatiky. Pozornost je věnována seznámení s principy objektově orientovaného programování a jeho uplatnění v informačních a databázových systémech průmyslových provozů a podniků. Zvýšená pozornost je též věnována komunikačním rozhraním, zpracování dat, a jejich vizualizaci. Studium je dále zaměřeno na aplikaci optimalizačních metod v prediktivním řízení složitějších výrobních provozů a metod monitorování jeho stavu.

stanoviště testování různých typů snímačů
pro detekci výrobků z různých materiálů

PT - Přístrojová technika

V zaměření Přístrojová technika je věnována zvýšená pozornost zásadám konstruování v přesné mechanice a to s důrazem na funkčnost přístroje, který je často provozován ve specifických podmínkách, a technologickým možnostem výroby.

V tomto směru specializované studium pokrývá kompletní návrh mechanických a opto-mechanických přístrojů. Studium je též zaměřeno na vybrané aspekty vlnové optiky a nanotechnologie a jejich uplatnění v konstrukci přístrojů.

Rozpis předmětů

semestr společné předměty specializace Automatizace a průmyslová informatika
specializace Přístrojová technika
1. Umělá inteligence Matematické a simulační modely Vestavěné systémy Rychlé prototypování HW/SW Neelektrické pohony Objektově orientované programování
Technická optika Konstrukce přístrojů 1
2. Řízení systémů a procesů Technologie přístrojové techniky Řízení programovatelnými automaty Senzorické systémy Projekt I Průmyslové komunikační systémy Informační a databázové systémy
Vlnová optika Nanotechnologie
3. Strojové vnímání a analýza obrazu Optoelektronika Regulované elektrické pohony Projekt II Jazyková výuka a zkouška Systémy pro vizualizaci a sběr dat Zpracování signálů a identifikace soustav
Metoda konečných prvků I. Konstrukce optomechanických přístrojů
4. Diplomová práce Projekt III Humanitní předmět (jeden volit):
Dějiny poznávání vesmíru
Inženýrská psychologie
Humanitní/Ekonomický
Projektování informačních systémů Optimální a prediktivní systémy řízení
Konstrukce přístrojů 2 Měření a experiment
[poslední aktualizace: Jaroslav Bušek, 2019-03-29 09:29]