Nabídka závěrečných prací

V následující tabulce naleznete nabídku zadání závěrečných prací k řešení. Pokud budete mít o nějaké zájem, kontaktujte zadavatele a dohodněte podrobnosti. Téma může být do značné míry po dohodě se studentem upraveno; zejména se to týká témat, která jsou nabízena na různé úrovni řešení (bakalářské i magisterské současně).

Studenty upozorňujeme, že i když mnozí vyučující nabízí současně více témat, smí jeden vyučující vést nejvýše dvě bakalářská a jedno magisterské téma; výjimky z tohoto pravidla povoluje vedoucí ústavu.

Studenti si mohou navrhnout i vlastní téma, pokud naleznou vhodného vedoucího, který ovládá danou problematiku. Témata řešená pro konkrétního zadavatele mimo fakultu jsou vítána (vedoucí musí být stále jmenován z řad zaměstnanců fakulty, protože zodpovídá za rozsah, úroveň a formální náležitosti práce).


Aktuální nabízené zadání. Pro podrobnosti se obraťte na zadavatele tématu.


Bakalářské práce
Magisterské práce
Doktorské práce
Pozn.: Seznam je generován databáze KOS. Mezi vypsáním téma a zobrazením zde může uplynout až 10 hodin, než dojde k aktualizaci vyrovnávací paměti KOSu.