Přístrojová a řídicí technika

Magisterské studium (Ing.)

Tento studijní obor starší koncepce po získání akreditace studijního programu Automatizace a přístrojová technika opouštíme. Výuka probíhá jen pro dříve zapsané studenty.

Studijní obor Přístrojová a řídící technika je zaměřen zejména na zvládnutí prostředků automatického řízení, informatiky a technologie přístrojové techniky, a to včetně programovacích jazyků mikropočítačů a aplikací. Tyto zkušenosti pak mohou absolventi využívat k samostatné práci při projekci složitých řídících zařízení. Dále se obor systematicky věnuje zdokonalování znalostí z oblasti operačních a databázových systémů a počítačových modelů, které lze uplatnit ve všech technických aplikacích, a to nejen strojařských. Obor je koncipován pro snadné uplatnění absolventů na místech vývojářů a správců rozsáhlých databázových systémů a také tvůrců řídících aplikací technických systémů. Vzhledem k rozsáhlému teoretickému základu studia mohou absolventi využívat i veškeré nástroje aplikované matematiky a mechaniky v provozu a při adaptacích řídících systémů, informačních systémů a systémů přístrojové techniky.
Student zaměřený na magisterský obor Přístrojová a řídicí technika získá potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti na pozici samostatného odborníka – specialisty, nebo na pozici vedoucího odborného pracovníka. To mu umožní uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu i výzkumu při aplikaci řídicích a informačních systémů a dále pak při návrhu, konstrukci a využití přístrojů, zařízení a technologických postupů specifických pro přesnou mechaniku, a optiku. Vzhledem k tomu, že tento obor je orientován velmi interdisciplinárně, připravuje absolventy pro rychlé zvládnutí doplňkových znalostí z různých speciálních oblastí. Nejběžnější činnosti a operace, ke kterým jsou absolventi oboru připraveni a které odpovídají požadavkům firem a zaměstnavatelů z oblasti přístrojové a řídicí techniky, jsou: návrhy a konstrukce standardních měřicích přístrojů (tj. přístrojů pro měření tlaku, průtoku, teploty, síly, zrychlení, otáček, apod.) i speciálních přístrojů (využívajících nanotechnologie, ultrazvukových systémů pro detekci vnitřních vad materiálu, speciálních vizualizačních přístrojů, fotoaparátů apod.), včetně přístrojů, pro podporu přírodovědeckého výzkumu (dalekohledů, mikroskopů, spektrometrů). Dále pak modelování a optimalizace vlastností řízených systémů (např. systémů rozvodu energií, technických zařízení budov, dálkových teplovodních sítí), návrhy systémů řízení vnitřního prostředí interiérů, analýza složitých energetických soustav (kotlů, turbín, elektrárenských bloků) a dále automatizace strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Absolventi mají zkušenosti s využíváním softwarových nástrojů s umělou inteligencí pro podporu rozhodování operátorů složitých systémů.