Identifikace dynamických systémů (2371089)

Předmět seznamuje se základními ideovými principy používané při identifikaci sytémů pro potřebu syntézy řízení. Posluchač se seznámí s analytickým i experimentálním přístupem k identifikaci při stanovení analogového resp. diskrétního modelu a to v časové resp. frekvenční oblasti. Vybrané identifikační metody se opírají jak o moderní výpočetní prostředky, tak i o výpočetně nenáročné postupy, které jsou v praxi často využívány. Jelikož návrh řízení většinou předpokládá lineární model řízeného systému, je výklad soustředěn převážně na identifikaci systémů popsatelných lineárními deterministickými nebo stochastickými modely. Na experimentálních úlohách s využitím programového prostředí Matlab a reálných modelů dynamických systémů si studenti prakticky procvičí a osvojí nabyté teoretické znalosti.