Oborový projekt (bakalářské studium)

Předmět je vyučován v 6. semestru pod stejným kódem pro oborové studium IAT i 3-leté TZSI. Rozsahem odpovídá vypracování zjednodušené bakalářské práce (15 stran, převážně rešerše), jak je to požadováno u studia TZSI. Samotné odevzdání bakalářské práce u TZSI a její prezentace u obhajoby musí být zapsána současně s kódem bakalářské práce.

První tři písmena kódu označují odbor, na kterém se projekt/bakalářská práce řeší. Správná hodnota je "237", ale může být i "236", zejména, pokud následující magisterské studium bude pokračovat v oboru BLP.

Zadání pro obor TZSI je tedy stejné jako pro bakalářskou práci a student si je vybírá, rezervuje a po domluvě s potenciálním vedoucím se na ně přihlašuje prostřednictvím www.kos.cvut.cz . Seznam témat je k nahlédnutí také na http://control.fs.cvut.cz/cz/nabidka-zaverecnych-praci . Pro informaci, čím se zabýváme, ponechávám starší seznam, http://control.fs.cvut.cz/cz/tzsi . Pokud víte, že některý vyučující se nějakou oblastí zabývá, můžete jej oslovit s návrhem nějakého vlastního zadání (nejen bakalářské) práce.

Zadání bakalářských prací určená pro obor TZSI se po domluvě se zadávajícím použijí i jako zadání pro předmět Oborový projekt pro obor IAT. V tomto případě student odevzdává referát o minimálně 10 stranách čistého textu + titulní strana, literatura apod. Na vytištěnou titulní stranu si nechá od zadavatele (vedoucího) projektu navrhnout známku (klasifikaci) včetně datumu a podpisu. Zápočet zapisuje ing. Hlaváč (+ jakýkoli zápočet může zapsat vedoucí ústavu).

Alternativně je v oboru IAT možné začít s přípravou na bakalářskou práci, kdy se provede rešerše v oblasti, v které se bude v 8. semestru řešit bakalářská práce. Odevzdaný text by pak formálně neměl být součástí bakalářské práce, ale měl by být citován, resp. zařazen do příloh.

V oboru IAT se výsledný projekt ještě prezentuje v rámci předmětu 2373091 (resp. 2363091) Prezentace projektu. Termín bývá na začátku zkouškového období, nebo společně s magisterským Projektem II (2373112). Alternativně lze místo účasti na prezentaci odevzdat návrh posteru na úrovni, která umožňuje jeho vytištění a vyvěšení v prostorách fakulty.