Projekt III (2363113)

Téma I: Návrh mechanismu pro dotahování kritických součástí citlivých optomechanických podsestav (zadavatel: Meopta, možnost DP)
Cílem práce je navrhnout mechanismus umožňující dotahování součástí citlivých soustav definovaným utahovacím momentem. Vzhledem k absenci momentových klíčů v řádech desetin Nm je práce zaměřena právě na návrh takto citlivého nástroje.
Vedoucí projektu: Ing. Jiří Čáp

Téma II: Uložení rotačních optických elementů do mechanické sestavy (zadavatel: Meopta, možnost DP)
Cílem práce jsou konstrukční návrhy a sada doporučení pro uložení rotačních optických elementů do různých typů mechanických sestav. V práci by měly být zmapovány, popsány a detailněji rozebrány všechny známé možnosti uložení optických prvků (v tomto případě čoček) do mechaniky optomechanické sestavy.
Mezi dílčí cíle patří jak principy pevného uložení optických prvků, tak uložení přes pružný prvek zajišťující konstantní přítlak optiky nebo eliminující extrémní napětí optiky vnějšími vlivy. Součástí přehledu by mělo být i napěťové ovlivnění optických prvků, jejich srovnání u všech typů uložení a závěrečné doporučení nejvhodnějšího principu. Veškeré návrhy by měly být zpracovány ve 3D CAD.
Vedoucí projektu: Ing. Jiří Čáp

Téma III: Způsoby posuvu opto-mechanických podsestav v axiálním směru (zadavatel: Meopta, možnost DP)
Složitost opto-mechanických sestav často komplikuje konstrukci a způsob axiálního posuvu vnitřních podsestav přístroje. Rozměrové omezení definované zákazníkem nás nutí hledat nestandardní konstrukční způsoby posuvu různých podsestav.
Cíl: Cílem diplomové práce by měly být dva konstrukční návrhy posuvu opto-mechanických podsestav podél optické osy. První návrh by měl postihnout případ, kdy celá posouvající se podsestava může rotovat kolem optické osy. Druhý návrh musí obsahovat konstrukční řešení, kdy se posouvaná podsestava kolem optické osy neotáčí, pouze se podél ní posouvá. Mezi dílčí cíle diplomové práce by mělo patřit zmapování, popsání a detailnější rozbor možných způsobů posuvu opto-mechanických soustav podél optické osy s ohledem na požadovaný rozsah a přesnost pohybu.
Vedoucí projektu: Ing. Šárka Němcová

Téma IV: Justáž rotačních optických prvků v opto-mechanické podsestavě (zadavatel: Meopta, možnost DP)
Přísné požadavky na justáž optických elementů nás nutí hledat nové způsoby nastavení přesné polohy vnitřních podsestav. Citlivost a přesnost radiálních či úhlových posuvů neumožňuje použití konvenčních způsobů.
Cílem práce by mělo být nalezení nového přístupu k úhlové a radiální justáži opto-mechanických podsestav v nadřazených sestavách. Jak úhlové náklony, tak délkové justážní posuvy jsou v řádech desetin milimetru až mikrometrů.Mezi dílčí cíle práce by mělo patřit zmapování, popsání a detailnější rozbor možných způsobů přesné justáže. Jako vysoce prospěšné by se jevilo popsání těchto typů i z hlediska napěťového vlivu na justované podsestavy. Součástí práce by mohla být konstrukční data v CAD, která by koncepčně zachycovala jednotlivé návrhy.
Vedoucí projektu: Doc. Jan Hošek