Vlnová optika (2361021)

Cílem předmětu je porozumět jevům souvisejícím s vlnovou podstatou světla. Studenti se seznámí s praktickými důsledky těchto jevů a jejich využitím v technické praxi – v měřicích přístrojích založených na optickém principu. Budou umět aplikovat tyto znalosti při návrhu soustav tenkých vrstev, při měření na interferometrech a spektrálních přístrojích. Techniky měření si studenti osvojí v laboratoři, kde budou měřit na 3 typech interferometrů, spektrometru a goniospektrometru.