Ústav přístrojové a řídicí techniky

Automatické řízení (2371047)

Garant: prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
Anotace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2371047
Moodle: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1895

Aktuality

V letním semestru r. 2022 probíhá prezenční výuka

Podmínky udělení zápočtu

1. zapsání – letní semestr:

1) 100% účast na laboratorních cvičeních a alespoň 80% účast na cvičeních. Neúčasti je třeba nahradit na odpovídajícím cvičení s jinou skupinou nebo, není-li to již možné pro skončení probíraného programu, cvičící zadá individuální náhradní práci.
2) Posluchač musí být na každé cvičení připraven v rozsahu instrukcí stanovených vedoucím cvičení. Připravenost posluchačů kontroluje vedoucí cvičení a nepřipravení posluchači se nemohou cvičení účastnit.
3) Laboratorní podskupina, ve které je posluchač zařazen, musí odevzdat jako celek referát z každého laboratorního cvičení. Při náhradě laboratorního cvičení je posluchač povinen vypracovat referát samostatně, stejně tak jako všechny domácí práce uložené vedoucím cvičení.
4) Zápočet udílí kmenový vedoucí cvičení v zápočtovém týdnu, případně ve stanovených náhradních termínech.

2. zapsání – zimní i letní semestr:

1) Získal-li posluchač zápočet při 1. zapsání předmětu AŘ, pak vedoucí cvičení rozhoduje o udělení zápočtu při 2. zapsání. Vedoucí cvičení stanoví na základě dříve odevzdaných referátů, předchozí docházky a aktivity na cvičeních individuální požadavky pro udělení zápočtu (např. nové absolvování teoretických a počítačových cvičení, případně zpracování nových referátů, vypočítání příkladů apod.) a po splnění předepsaných požadavků rozhodne o zápočtu. Na zkoušku z AŘ se může student přihlásit až po získání zápočtu (konkrétní termíny vyhlášeny v KOS).
2) Posluchač, který nezískal zápočet při 1. zapsání AŘ nebo se mu nepodařilo získat zápočet podle bodu 1., se řídí režimem určeným pro studenty s 1. zapsáním AŘ, tj. absolvuje znovu cvičení.

Informace ke zkoušce

Termíny zkoušek jsou vypisovány prostřednictvím KOS. Ke dni konání zkoušky je nutné mít udělený zápočet. Je nutné kontrolovat si přihlášení stejně jako případné odhlášení z termínu, při neomluvené neúčasti termín propadá (tj. je klasifikován nedostatečně). Odhlásit se lze naposledy dva dny před termínem konání zkoušky, přihlásit se lze jeden den před termínem konání zkoušky. Po uzávěrce je možné akceptovat jako důvod omluvy pouze Vámi přímo nezaviněné záležitosti (akutní onemocnění spojené s návštěvou lékaře, zpoždění ČD ap. – vše doložené potvrzením).

Zkouší: prof. Hofreiter, Dr. Fišer, Dr. Petrová, Dr. Simeunovič, prof. Vyhlídal