Ústav přístrojové a řídicí techniky

Automatické řízení (2371047)

Garant: prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
Anotace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2371047
Moodle: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8853

Aktuality

V letním semestru roku 2023 probíhá prezenční výuka.

Podmínky udělení zápočtu

1. zapsání – letní semestr:

1) 100% účast na laboratorních cvičeních a alespoň 80% účast na cvičeních. Neúčasti je třeba nahradit na odpovídajícím cvičení s jinou skupinou nebo, není-li to již možné pro skončení probíraného programu, cvičící zadá individuální náhradní práci.
2) Posluchač musí být na každé cvičení připraven v rozsahu instrukcí stanovených vedoucím cvičení. Připravenost posluchačů kontroluje vedoucí cvičení a nepřipravení posluchači se nemohou cvičení účastnit.
3) Laboratorní podskupina, ve které je posluchač zařazen, musí odevzdat jako celek referát z každého laboratorního cvičení. Při náhradě laboratorního cvičení je posluchač povinen vypracovat referát samostatně, stejně tak jako všechny domácí práce uložené vedoucím cvičení.
4) Zápočet udílí kmenový vedoucí cvičení v zápočtovém týdnu, případně ve stanovených náhradních termínech.

2. zapsání – zimní i letní semestr:

1) Získal-li posluchač zápočet při 1. zapsání předmětu AŘ, pak vedoucí cvičení rozhoduje o udělení zápočtu při 2. zapsání. Vedoucí cvičení stanoví na základě dříve odevzdaných referátů, předchozí docházky a aktivity na cvičeních individuální požadavky pro udělení zápočtu (např. nové absolvování teoretických a počítačových cvičení, případně zpracování nových referátů, vypočítání příkladů apod.) a po splnění předepsaných požadavků rozhodne o zápočtu. Na zkoušku z AŘ se může student přihlásit až po získání zápočtu (konkrétní termíny vyhlášeny v KOS).
2) Posluchač, který nezískal zápočet při 1. zapsání AŘ nebo se mu nepodařilo získat zápočet podle bodu 1., se řídí režimem určeným pro studenty s 1. zapsáním AŘ, tj. absolvuje znovu cvičení.

Informace ke zkoušce

Součástí zkoušky je vyhodnocení průběžných znalostí během semestru pomocí3 dálkových testů, kdy dálkový test je bodově hodnocen a je možné získat z něho maximálně 5 bodů, tj. celkově v součtu za všechny 3 dálkové testy maximálně 15 bodů. Dálkové testy v délce 20 minut jsou dostupné online prostřednictvím internetového prohlížeče ve stanovených dnech vždy po celý den tak, že posluchač se může k jejich plnění přihlásit ve zvoleném čase. Na dálkový test je vždy jen jeden pokus.

Písemná část závěrečné zkoušky AŘ se skládá ze dvou částí (znalostní test a příkladová písemka). Zkouška začíná ve stanoveném termínu v počítačové učebně 20minutovýmznalostním testem, kdy je každému účastníkovi zkoušky vygenerována unikátní sada otázek, na které bezprostředně odpovídá. Použití vlastního PC není povoleno. Úspěšnost znalostního testu je automaticky ihned vyhodnocena v bodech, kde je možné získat až 25 bodů. Je-li výsledek znalostního testu pod 13 bodů je zkouška ukončena s výslednou známkou F. Při dosažení alespoň 13 bodů zkouška pokračuje příkladovou písemkou v trvání 60 minut klasickým způsobem.  Z příkladové písemky je možné získat maximálně 60 bodů. Získaný součet bodů za 3 dálkové testy, znalostní test a příkladovou písemku se vyhodnotí dle následujícího klíče a je nabídnuta výsledná známka.

F E D C B A
<0;    50) <50;   60) <60;   70) <70;   80) <80;   90) <90; 100>

Student však může pokračovat ústní zkouškou, kde výsledná známka je určena zkoušejícím.

Termíny zkoušek jsou vypisovány prostřednictvím KOS. Ke dni konání zkoušky je nutné mít udělený zápočet. Je nutné kontrolovat si přihlášení stejně jako případné odhlášení z termínu, při neomluvené neúčasti termín propadá (tj. je klasifikován nedostatečně). Odhlásit se lze naposledy dva dny před termínem konání zkoušky, přihlásit se lze jeden den před termínem konání zkoušky. Po uzávěrce je možné akceptovat jako důvod omluvy pouze Vámi přímo nezaviněné záležitosti (akutní onemocnění spojené s návštěvou lékaře, zpoždění ČD ap. – vše doložené potvrzením).

Zkouší: prof. Hofreiter, doc. Fišer, Dr. Petrová, prof. Vyhlídal