Ústav přístrojové a řídicí techniky

Automatické řízení (2371047)

Garant: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, CSc.
Anotace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2371047
Moodle: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11481

Základní informace o náplni a organizaci předmětu naleznete v anotaci předmětu. Pro náhrady cvičení je vhodné hledat v rozpisu cvičení. Výuka se skládá z 11 teoretických a 3 laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení probíhají v laboratoři AŘ (místnost T4:C1-111). Před vstupem do laboratoře musí mít student zapsáno v KOSu absolvování školení podle zákona 250/2021 Sb. pro §4, vč. přezkoušení ze znalostí. Předmět je zakončen zkouškou (znalostní test a početní příklady). V průběhu semestru je možné absolvovat 3 dálkové testy.

Literatura

HOFREITER, Milan. Základy automatického řízení. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2023. ISBN 978-80-01-07132-8.
HOFREITER, Milan. Základy automatického řízení: příklady. 4. přepracované vydání. V Praze,: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2.
ZÍTEK, Pavel. Automatické řízení: sylaby a aplikace. V Praze,: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05887-9.

Podmínky udělení zápočtu

1. zapsání – letní semestr:

 1. 100% účast na laboratorních cvičeních a alespoň 80% účast na cvičeních. Neúčasti je třeba nahradit na odpovídajícím cvičení s jinou skupinou nebo, není-li to již možné pro skončení probíraného programu, cvičící zadá individuální náhradní práci.
 2. Posluchač musí být na každé cvičení připraven v rozsahu instrukcí stanovených vedoucím cvičení. Připravenost posluchačů kontroluje vedoucí cvičení. Nepřipraveným posluchačům na teoretických cvičeních je zadán individuální náhradní úkol. Nepřipravení posluchači na laboratorní cvičení se nemohou cvičení účastnit a musí si ho nahradit.
 3. Laboratorní podskupina, ve které je posluchač zařazen, musí odevzdat jako celek referát z každého laboratorního cvičení. Při náhradě laboratorního cvičení je posluchač povinen vypracovat referát samostatně, stejně tak jako všechny domácí práce uložené vedoucím cvičení.
 4. Zápočet udílí kmenový vedoucí cvičení v zápočtovém týdnu, případně ve stanovených náhradních termínech.

2. zapsání – zimní i letní semestr:

 1. Získal-li posluchač zápočet při 1. zapsání předmětu AŘ, pak vedoucí cvičení rozhoduje o udělení zápočtu při 2. zapsání. Vedoucí cvičení stanoví na základě dříve odevzdaných referátů, předchozí docházky a aktivity na cvičeních individuální požadavky pro udělení zápočtu (např. nové absolvování teoretických cvičení, případně zpracování nových referátů, vypočítání příkladů apod.) a po splnění předepsaných požadavků rozhodne o zápočtu. Na zkoušku z AŘ se může student přihlásit až po získání zápočtu (konkrétní termíny vyhlášeny v KOS).
 2. Posluchač, který nezískal zápočet při 1. zapsání AŘ nebo se mu nepodařilo získat zápočet podle bodu 1., se řídí režimem určeným pro studenty s 1. zapsáním AŘ, tj. absolvuje znovu cvičení.

Informace ke zkoušce

Součástí celkového hodnocení je prověření znalostí během semestru pomocí 3 dálkových testů. Každý dálkový test je bodově hodnocen a je z něj možné získat maximálně 5 bodů, tj. celkově v součtu za všechny 3 dálkové testy lze získat maximálně 15 bodů. Dálkové testy v délce 20 minut jsou dostupné online prostřednictvím internetového prohlížeče ve stanovených dnech vždy po celý den tak, že posluchač se může k jejich plnění přihlásit ve zvoleném čase. Na dálkový test je vždy jen jeden pokus.

Písemná část závěrečné zkoušky AŘ se skládá ze dvou částí:

 1. Test teoretických znalostí – 10 teoretických otázek, které budou písemně vypracovány
  délka trvání: 30 minut
  maximální počet bodů: 40
  minimální počet bodů: 15
 2. Příkladová písemka – 3 příklady, které budou písemně vypracovány
  délka trvání: 60 minut
  maximální počet bodů: 50
  minimální počet bodů: 20

V případě nedosažení minimálního počtu bodů z Testu teoretických znalostí nebo z Příkladové písemky je zkouška hodnocena výsledkem F. V opačném případě se získaný součet bodů za 3 dálkové testy, Test teoretických znalostí a Příkladovou písemku vyhodnotí dle následující tabulky.

FEDCBA
<0;    50)<50;   60)<60;   70)<70;   80)<80;   90)<90; 100>

Student, který dosáhne alespoň hodnocení E, může dále pokračovat ústní zkouškou. Pak je výsledná známka určena zkoušejícím.

Termíny zkoušek jsou vypisovány prostřednictvím KOS. Ke dni konání zkoušky je nutné mít udělený zápočet. Je nutné kontrolovat si přihlášení stejně jako případné odhlášení z termínu, při neomluvené neúčasti termín propadá (tj. je klasifikován nedostatečně). Odhlásit se lze naposledy dva dny před termínem konání zkoušky, přihlásit se lze jeden den před termínem konání zkoušky. Po uzávěrce je možné akceptovat jako důvod omluvy pouze Vámi přímo nezaviněné záležitosti (akutní onemocnění spojené s návštěvou lékaře, zpoždění ČD ap. – vše doložené potvrzením).