Department of Instrumentation and Control Engineering

Doktorský studijní program
TECHNICKÁ KYBERNETIKA

Doktorský studijní program

Obor doktorského studia Technická kybernetika (TK) je dlouhodobě jedním z nejproduktivnějších oborů na Fakultě strojní nejen pokud jde o počet úspěšně obhájených disertací, ale i pokud jde o počet získaných ocenění v soutěžích Zvoníčkovy nadace, Ceny Siemens a dalších. Za hlavní charakteristiku oboru lze označit studium strategií řízení v nejširším slova smyslu, tj. bez ohledu na obor technické či netechnické aplikace, takže v tomto pohledu má mezioborový charakter. Současně jde o obor relativně mladý, neboť jak v elektrotechnickém tak i ve strojním inženýrství se discipliny řídicí techniky oddělily od ostatních oborů až po druhé světové válce, kdy prostředky řídicí techniky získaly univerzální charakter a oddělily se od vlastní konstrukce řízených strojů a zařízení. Ještě o něco později je toto oddělení stále více propojeno s pronikáním počítačů do všech odvětví inženýrské inovace a do řízení, resp. monitorování technických objektů obzvlášť. Pro kybernetiku je příznačné, že pracuje s principy původně převzatými z řízení v živých organismech, že např. pracuje s umělými neuronovými sítěmi, že napodobuje procesy inteligentního chování v systémech tzv. umělé inteligence, že její významnou součástí jsou systémy detekce poruchových stavů, zvyšující bezpečnost provozu složitých technických zařízení apod. Řízení je ze své podstaty proces dynamický, v principu zpětnovazební, v jehož strategii proto hrají klíčovou roli modely dynamického chování, které ve své podstatě umožňují jisté možnosti predikce a tím i kvalitnější kompenzaci vlivu náhodných vlivů na průběh průmyslových procesů. Je známo, že zejména v posledních dvou desetiletích jsou to právě systémy řízení a monitorování, které hlavně určují míru inovace výrobních strojů, dopravních prostředků, technologických procesů a jsou tak hlavním ukazatelem jejich pokročilosti. To vše se nezbytně odráží v charakteru doktorského studia v oboru Technická kybernetika.

Předměty v oboru Technická kybernetika – kromě obecných předmětů teoretického základu, zejména matematiky:

 • Umělá inteligence v inženýrských aplikacích
 • Principy měření fyzikálních veličin
 • Modely v systémech řízení a monitorování
 • Bezpečnost a spolehlivost technických systémů
 • Vybrané statě z automatického řízení
 • Adaptivní a monitorovací systémy řízení
 • Inteligentní měřicí a řídicí systémy
 • Identifikace technologických procesů
 • Elektrické pohony
 • Elektromagnetická kompatibilita v měření

Pozn.: Student absolvuje 4 až 6 předmětů, z toho 2 typu teoretický nebo aplikovaný a světový jazyk. Využívají se také předměty, které nabízejí jiné obory, zejména teoretické.

 • Inteligentní systémy v monitorování umělých a přírodních procesů a detekci neočekávaných situací.
 • Vývoj ontologií pro podporu řešení inženýrských problémů.
 • Aproximace soustav s rozloženými parametry systémy se zpožděním a syntéza jejich řízení.
 • Optimalizace v identifikaci parametrů systému se zpožděním.
 • Diagnostika poruch technologických procesů.
 • Nestandardní regulační zajištění snížení emisí u malých kotlů pro spalování biomasy.

Rámcová témata

Seznam rámcových témat naleznete zde.