Department of Instrumentation and Control Engineering

Magisterský studijní program
AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Magisterský studijní program

Studijní program Automatizační a přístrojová technika je zaměřen na zvládnutí pokročilých návrhových prostředků automatizační a přístrojové techniky a jejich aplikace zejména v průmyslových provozech výrobních podniků.

Tento studijní program je rozdělený na dvě specializace:

Společná část studia je jednak zaměřena na získání teoretických a praktických poznatků v oblasti návrhu a implementace systémů monitorování a řízení průmyslových procesů a to s využitím jak klasických návrhových prostředků, tak i metod umělé inteligence.

Dále je studium zaměřeno na implementační aspekty přístrojové techniky, včetně speciálních technologických postupů, které je nutné zohlednit při jejich konstrukčním návrhu. V kombinaci se senzorickými a vestavěnými systémy a principy rychlého prototypování, které jsou též součástí společné části studia, vzniká potenciál pro zvládnutí znalostí a dovedností potřebných ke komplexnímu návrhu instrumentace a automatického a autonomního řízení průmyslových celků v souladu s rozvojem vize Průmysl 4.0.

API – Automatizace a průmyslová informatika

V zaměření Automatizace a průmyslová informatika je posílena výuka v oblasti průmyslové informatiky. Pozornost je věnována seznámení s principy objektově orientovaného programování a jeho uplatnění v informačních a databázových systémech průmyslových provozů a podniků. Zvýšená pozornost je též věnována komunikačním rozhraním, zpracování dat, a jejich vizualizaci. Studium je dále zaměřeno na aplikaci optimalizačních metod v prediktivním řízení složitějších výrobních provozů a metod monitorování jeho stavu.

PT – Přístrojová technika

V zaměření Přístrojová technika je věnována zvýšená pozornost zásadám konstruování v přesné mechanice a to s důrazem na funkčnost přístroje, který je často provozován ve specifických podmínkách, a technologickým možnostem výroby. V tomto směru specializované studium pokrývá kompletní návrh mechanických a opto-mechanických přístrojů. Studium je též zaměřeno na vybrané aspekty vlnové optiky a nanotechnologie a jejich uplatnění v konstrukci přístrojů.

Rozpis předmětů

SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY:

Humanitní předmět (jeden volit):

SPECIALIZACE AUTOMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA:

SPECIALIZACE PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA: