prof. Ing.Bohumil Šulc, CSc.

Telefon: +420-22435-2531
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/6cccc4ca-0c8f-4735-85b8-b30586ce087d
Hlavní specializace: navrhování systémů řízení a jejich ověřování inženýrsky simulovaných podmínkách
Sítě: Researcher ID : B-7018-2015 ORCID : 0000–0002–2046–8765 0000-0003-4696-756X

Výuka:

Teorie automatického řízení
Adaptivní a monitorovací systémy
Vybrané statě z automatického řízení

předcházející předměty: Teorie automatického řízení I a II, Inženýrské simulace řízených systémů, Regulace a řízení leteckých motorů, Automatické řízení s počítačovou podporou, Základy použití počítačů aj

Činnost v organizacích:

mezinárodní organizace
– IFAC technický komitét Power Plants and Power Systems (TC 6.3 Chair Prof. Lee Kwang)
– IFAC technický komitét pro vzdělávání EDCOM (TC 9.4 – Chair Prof. Anthony JA Rossiter)
české vědeckotecnické společnosti
– člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku
– viceprezident Masarykovy akademie práce (MAP)
– člen Asociace strojních inženýrů (ASI)
redakční rady časopisů
– MM Science Journal (WoS indexed) Editorial Board Member (od 2008)
– AUTOMA – časopis pro automatizační techniku (člen redakčního kruhu od 2007)
– odborný časopis Automatizace (od r. 1997 do ukončení)
– člen redakčních rad zájmových periodik Strojař, Česká energetika
komise
– člen hodnotilské komise pro udělování Zlatých medailí Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno (2010-2018)
– člen oborové (2002-4) a podoborové (2002-7) komise 101 Strojírenství GA ČR
– člen komisí pro obhajoby diplomových a doktorský prací v oboru na FS ČVUT
rady
– člen Akademické rady rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích (2008 – 2012)
– člen oborové rady doktorského studia Technická kybernetika na Fakultě strojní ČVUT
konference – organizátor, předsedající, člen programových bborů, recenzent
– mezinárodní : IFAC, IEEE, IASTED, WSEAS, ICCC a další méně významné
– tuzemské: doprovodná odborná konference veletrhu Pragoregula (1996 -2003)
– 15 ročníků (2005 – 2019) Automatizace, regulace/robotizace a procesy ARaP – vědecko-aplikační konference s mezinárodní účastí s prezentacemi vedení společností (např. Siemens, ABB, ZAT, SIDAT, Mitsubiši, Humusoft, FESTO, Škoda, Bosch Rexroth, Endress-Hauser, Valeo, Beckhoff, Emersson, ELCOM….), univerzit (TUKE, UTB, TU Ostrava, STU, TUL, ZČU) za mediální podpory MM Průmyslové spektrum, AUTOMA, Technický týdeník, ČMSA

Profesní životopis:

• 1. 1. 1966 nastoupil na katedru automatického řízení Fakulty strojní ČVUT jako pedagogický asistent – na tomto pracovišti, které bylo jako odbor automatického řízení a inženýrské informatiky začleněno pod Ústav přístrojové a řídicí techniky 12110 pracuje doposud
• 1968 jmenován odborným asistentem
• 1975 samostatně přednáší a připravuje vlastní dvousemestrový předmět Teorie automatického řízení (4+2 a 3+2)
• 1980 kandidát technických věd, obhájení dizertační práce Syntéza řízení systémů transportu vzdušiny
• 1988 ministrem školství jmenován docentem pro obor Technická kybernetika
• 1996 spoluzakladatel společnosti CertiCon, a.s.
• 2007 habilitován na ČVUT docentem pro obor Řízení strojů a procesů
• 2008 jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor Řízení strojů a procesů

Studijní pobyty:

dlouhodobější studijní a přednáškové pobyty
• 4měsíční praxe IAESTE u firmy O. Forst Solingen (1969)
• 6měsíční pobyt na stipendium MŠ na TU Magdeburg a TU Dresden (1973)
• 3měsíční studijní pobyt na UMIST Manchester (1979) v rámci kulturní dohody MŠ
• 3měsíční grant Spojených národů UNESCO 1986 spojený s pobytem na City University of London a návštěvami anglických a německých univerzit a exkurzemi u firem vyrábějících řídicí techniku
• University of Sheffield – Control System Centre (1994)
• Uni Duisburg – individuální Tempus mobilita (1996)
krátkodobé (pracovní) pobyty
většinou realizovány v rámci mezinárodních projektů Improvement in Automation and Control Technology, 1991 – 1994 (Tempus IMPACT) a Inco-Copernicus (IQ2FD – Integration of Qualitative and Quantitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, 1997-1999)
• Festo Wien
• Universidad Politecnica de Valencia
• University of Miskolc
• Technical University Cluj
• Politechnika Warszawska
• University of Hull
• TU Dresden
• Technical University of Zielona Gora
koordinační pracovní porady na výzkumných pracovištích zemí RVHP řešících program „Problémově orientované komplexy“ v rámci zasedání sekce specialistů Mezivládní komise pro výpočetní techniku (1980-1990, 3x ročně)

Stážisté:

dohledat

Výzkumné a profesní zájmy:
• systémy řízení - teorie, identifikace, navrhování, simulace, optimalizace, adaptace; • inženýrská simulace tepelně-energetických procesů pro řízení ekologického spalování biomasy a dynamiky transportu velkých objemů plynu; • dynamické jevy při generování a přenosu hnacího momentu dvojkolí kolejových vozidel
Publikační aktivity a účast na projektech:

České granty a projekty
Grantová agentura ČR
• Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů 102/01/1347 – 2001-3, spoluřešitel hlavního řešitele prof. Ing. J. Štechy, CSc.
• Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů 101/04/1182 – 2004-6 – hlavní řešitel (projekt obdržel hodnocení „vynikající“
• Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – 2007-9 101/07/1677 – hlavní řešitel
Grantová agentura TAČR
• Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – ALFA TA02020836 2013 – 2015 vedení projektu
grantová soutěž ČVUT (navrhovatel a řešitel projektů vedených doktorandy Dr. Vránou and Dr. Oswaldem )
• SGS10/252/OHK2/3T/12 2010 – 2012 Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení
• SGS13/179/OHK2/3T/12 2013 – 2015 Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech.
• SGS18/177/OHK2/3T/12 2018 – 2020 Intelligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů
výzkumné záměry MŠMT
• MSM 212200009 – 1999-2005 Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – vedení dílčího úkolu
• MSM 6840770035 – 2007-2012 Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky – vedení skupiny 1.8 Řídicí a kontrolní systémy
Zahraniční projekty EU
• IMPACT (Improvement in Automation and Control Technology, 1991 – 1994)
• Inco-Copernicus (IQ2FD – Integration of Qualitative and Quantitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, 1997-1999)

Školitel nebo školitel specialista:

23 doktorandů ¨si zapsalo volitelný doktorandský předmět Vybrané statě, z nichž se zejména Ing. Martin Novák, Ing. Martin Lepold, Ing. Štěpán Fiala, Ing. Tomáš Fridrichovský a Ing. Vojtěch Dybala se mimo rámec předmětu aktivně zapojili do výzkumné a publikační činnosti (např. SGS)

školitel 10 doktorandů, z nichž úspěšně obhájili doktorské práce v oboru Technická kybernetika:
– Dr, Javed Jan Alam (2002 Pakistán) Soft Computing in Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems
– Dr. David Klimánek (2007) Detekce zhoršené funkce regulačního obvodu evolučními algoritmy
– Dr. Jan Tamáš (2006) New approach to automatic control knowledge representation and exchange
– Dr. Stanislav Vrána (2011) Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru
– Dr. Viktor Plaček (2015) Poznatky z modelování a řízení kotlů nízkých výkonů spalujících biomasu
– Dr. Cyril Oswald (2017) Provozní ekonomicko-ekologická optimalizace při regulaci biomasových kotlů