prof. Ing. Tomáš Vyhlídal Ph.D.

Telefon: +420-608-412-544 +420-22435-3235
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/281b36fd-3f5d-499c-9072-f528af0c63cc
Hlavní specializace: Modelování a řízeni systémů a procesů
Sítě: Researcher ID : G-5109-2010 ORCID : 0000-0002-1544-8575

Výuka:

Automatické řízení (Bc)
Matematické a simulační modely (Mgr)
Řízení systémů a procesů (Mgr)
Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním (PhD)

Činnost v organizacích:

• místopředseda (pro průmyslová aktivity) komise TC2.2 – Lineární systémy, organizace IFAC (2017-dosud)
• člen vědecké rady Fakulty strojní, ČVUT v Praze (2015-dosud)
• člen vědecké rady Fakulty aplikovaných věd, ZČU Plzeň (2017-dosud)
• člen vědecké rady Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studii, TU v Liberci (2020-dosud)
• člen sněmu CIIRC, ČVUT v Praze, (2017-dosud)

• člen redakční rady časopisu Kybernetika
• recenzent ve více jak deseti mezinárodních časopisech oboru (např. Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Journal of Process Control, IEEE Transactions on Control System Technology).
• člen mezinárodního programového výboru workshopu IFAC on Time Delay Systems, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019.

Profesní životopis:

2012 – dosud Profesor, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní,
ČVUT v Praze; od roku 2017 vedoucím odboru automatického řízení a inženýrské informatiky; od roku 2019 vedoucím ústavu
2015 – dosud Vedoucí výzkumného týmu, Český institut informatiky, robotika a kybernetiky, ČVUT v Praze
2006 – 2012 Docent, ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
2002 – 2006 Odborný asistent, ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
2000 – 2002 Výzkumný pracovník, ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Studijní pobyty:

• CNRS, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes, Toulouse, v rámci projektu Barrande, kontaktní osoba: Prof. Didier Henrion, 12-22.10.2009 a 18-28.9. 2010
• University of Connecticut, Department of Mechanical Engineering, Habilitační příprava akademických pracovníků, rozvojový projekt MŠMT
kontaktní osoba: Prof. Nejat Olgac, 30.9.2005 – 1.11.2005
• University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering, 6 měsíční stáž (říjen 2000 – březen 2001) v rámci PhD studia

Výzkumné a profesní zájmy:
• Teorie systémů řízení – spektrální metody syntézy systémů s dopravním zpožděním – tvůrce algoritmu QPmR pro výpočet rozsáhlých spekter kvazipolynomů, optimalizace a algoritmizace řízení systémů nekonečného řádu. • Návrh systémů tlumení vibrací, algoritmy řízení flexibilních systémů – návrh původních metod tvarování signálu a metod aktivního tlumení vibrací s využitím algoritmů se zpožděními • Aplikace moderních metod monitorování a řízení procesů v hutním průmyslu, zejména procesů válcování a pecních technologií • Monitorování a řízení vnitřního prostředí v historických objektech
Publikační aktivity a účast na projektech:

PUBLIKAČNÍ PROFIL
Spoluautor 35 článků v impaktovaných časopisech a 56 konferenčních článků registrovaných v databázi WoS nebo Scopus. Časopisecké publikace: Automatica (4 papers), ASME/IEEE Transactions on Mechatronics (2), Mechatronics (1), Building and environment (3), IEEE Transactions on Automatic Control (4), Journal of the Franklin Institute (2), Journal of Process Control (2), Journal of Sound and Vibrations (3).

WoS: h-index 16, 74 publ., 625 citací bez autocitací
Google Scholar: h-index 24, 161 publ., 1956 citací

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
• Plenární přednáška: Time delay controllers and compensators for vibration suppression – neutrality, spectral design and applications. Joint IFAC Conference – 7th IFAC Symposium on System Structure and Control and 15th IFAC Workshop on Time Delay Systems, Sinaia, Romania, Září 9.-11. 9. 2019

NEZÁVISLOST
Tomáš Vyhlídal se podílel/podílí na vedení, nebo přímo vedl/vede v roli řešitele na FS a CIIRC ČVUT řadu národních a mezinárodních projektů a průmyslových spoluprací s podporou v celkové hodnotě přes 25 milionů Kč, a to zejména:
• Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru, (2017-2019) projekt 16-17398S Grantové agentury ČR. Řešitel
• Algoritmy řízení se zpožděním pro budoucí transportní bezpilotní prostředky (2017-2019) projekt INTERACTION LTAUSA170103 programu INTER-EXCELLENCE MŠMT ČR. Řešitel.
• Nové koncepty v teorii signálových tvarovačů s dopravním zpožděním, (2013-2015) projekt 13-06962S Grantové agentury ČR. Řešitel.
• Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012-2019) – Centrum kompetence TE01020197. Vedení pracovních balíčků WP11 a WP22
• Climate for Culture (2009-2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change – projekt 7. rámcového programu EU no. 226973.
Pozice – podíl na vedení projektu, vedoucí pracovního balíčku WP7, řešitel na ČVUT
• Spektrální metody v návrhu aktivního tlumení vibrací a řízení systémů se zpožděními ve zpětných vazbách (2012-2014) projekt KONTAKT II – LH12066 MŠMT. Řešitel

OCENĚNÍ A UZNÁNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU
• Publikace Vyhlídal, T. – Zítek, P.: Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros. IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, vol. 54, no. 1, p. 171–177. ISSN 0018–9286 oceněna prestižní třídou A dle Pilíře II. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2014
• Spolunositel ceny rektora I. stupně za vynikající vědecký výsledek v roce 2009 – Analýza stability systémů se zpožděním využitím spektrálních metod, spolu s prof P. Zítkem
• Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2003, kategorie doktorská práce
• Cena Zvoníčkovy nadace za doktorskou práci v rámci Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Školitel nebo školitel specialista:

Obhájené disertační práce
Pilbauer, D., Spectral methods in vibration suppression control systems with time delays
Praha: Defense date 2017-06-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
Wessberg, M. Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings, Praha: Defense date 2019-08-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
Kučera, V. Design and analysis of time delay algorithms for vibration suppression
Praha: Defense date 2019-06-04. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Aktuálně školitel pěti doktorandů