Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas

Tento projekt řešil konstrukci zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas v kultivačním médiu stékajícím samospádem po šikmých kultivačních plochách splavů.
Kontaktní osoba:
Ing. Karolina Macúchová, Ph.D.

Karolina.Macuchova@fs.cvut.cz

Tel.: 224 352 701

Popis: 

Každý kultivátor se skládá ze dvou výškově polohovatelných širokých koryt, které jsou navzájem propojeny žlabem. Na vstup prvního koryta je přiváděna trubkou vodní suspenze zelených řas (30 g/l) sycená oxidem uhličitým. Suspenze poté protéká v tenkém filmu tloušťky 6 mm koryty rychlostí 0,5 m/s. Žlabem je přivedena a rozdělena do druhého koryta, kterým opět protéká. Pomalý tok tenké vrstvy korytem má význam pro růst řas, neboť zde dochází k proslunění suspenze a zároveň k difuzi kyslíku ze suspenze do okolní atmosféry. Výšková polohovatelnost koryt je nutná kvůli studiu optimálních podmínek pro růst řas. Po stečení suspenze druhým korytem je ta přes hrubý filtr shromážděna v retenční nádrži a přečerpána zpět na vstup prvního koryta a celý cyklus se opakuje. Materiály použité na konstrukci jsou biokompatibilní.

Přínosy: 
  • Celkové odlehčení konstrukce
  • Náhrada skleněné funkční plochy nerezovým plechem
  • Zlepšení přístupnosti zejména v souvislosti s čištěním aparatury
  • Zlepšení hydraulických vlastností při průtoku suspenze zařízením
  • Snížení ztrát oxidu uhličitého v důsledku snížení čeření při vypouštění suspenze
  • Modulární konstrukce
  • Možná demontovatelnost a transportabilita zařízení
  • Možnost úpravy sklonu žlabů pro experimentální účely
Aplikace: 

fototrofní kultivace mikrořas

Reference: 

Přihláška vynálezu se žádostí o udělení národního patentu k Úřadu průmyslového vlastnictví se spisovou značkou PV 2013–803 dne 18.10.2013