Department of Instrumentation and Control Engineering

Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru

Projekt GACR 17–20943S podporován Grantovou agenturou České republiky GAČR

Projekt je zaměřen na komplexní výzkum nových strojních komponent – vícedimensionálních aktivních dynamických hltičů mechanických vibrací, založených na metodě zpožděného rezonátoru. Z koncepčního hlediska je cílem navrhnout regulační algoritmy rezonátoru se zpožděním pro aplikace v tlumení vibrací složitých konstrukcí s mnoha stupni volnosti. Důraz bude kladen na optimalizovaný návrh mechanických a mechatronických částí hltiče zpožděného rezonátoru, a to například s uvažováním jeho flexibility či vícenásobné aplikace na konstrukci. Optimalizace bude též zahrnovat volbu a rozmístění senzorů a akčních členů, v závislosti na mechanických vlastnostech jak navrženého hltiče, tak i samotné konstrukce. Finálním cílem je návrh hltiče zpožděného rezonátoru s více stupni volnosti pro aplikace v tlumení vibrací ve více osách (stupních volnosti). Za účelem validace navržených variant zpožděného rezonátoru bude navržen a sestaven experimentální demonstrátor. Navržené metody budou též porovnány s tradičními postupy tlumení vibrací složitých mechanických konstrukcí.