Department of Instrumentation and Control Engineering

Měřič rozložení tahu kovového pásu

Měřič rozložení tahu kovového pásu

Při výrobě kovových plechů na válcovacích tratích je třeba měřit parametry válcovaného pásu tak, aby bylo možné v reálném čase ovlivňovat kvalitu vytvářeného produktu. Vlivem nehomogenity materiálu, nedokonalého tvaru polotovaru, teplotně i jinak nestabilních podmínek válcování dochází v reálném procesu válcování k nerovnoměrnému tažení v různých částech plechu. To se na taženém plechu projevuje kolísáním jeho tloušťky v různých místech plechu nebo vytvářením zvlněných částí či ubíháním plechu do strany. Tyto efekty nepříznivě ovlivňují výslednou kvalitu plechu a je tedy účelné je při výrobě eliminovat. Korekce procesu lze provádět nastavením parametrů válcovací stolice, která umožňuje nastavení nejen rozestupu válců a tím tloušťky válcovaného plechu ale i naklápění a prohýbání válců tak, aby mohly být podmínky v různých částech šířky plechu rozdílné a korigovali tak nepříznivý průběh válcování v daném místě. Jako vstupní parametry pro nastavení stolice mohou sloužit mimo jiné také údaje z měřiče rozložení tahu. Válcovaný pás je veden přes válec měřiče s malým úhlem opásání a působí tak na válec silou. Válec je složen ze segmentů, jejichž upevnění umožňuje měřit sílu od pásu. Síla od jednotlivých segmentů je měřena pomocí tenzometrických snímačů, jejichž robustní provedení je kompatibilní s těžkým hutním provozem. Z průběhu síly podél měřícího válce, tj. kolmo na válcovaný pás lze odvodit požadavky na korekci nastavení válcovací stolice.