Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru

Projekt GACR 17–20943S podporován Grantovou agenturou České republiky GAČR

Projekt je zaměřen na komplexní výzkum nových strojních komponent – vícedimensionálních aktivních dynamických hltičů mechanických vibrací, založených na metodě zpožděného rezonátoru. Z koncepčního hlediska je cílem navrhnout regulační algoritmy rezonátoru se zpožděním pro aplikace v tlumení vibrací složitých konstrukcí s mnoha stupni volnosti. Důraz bude kladen na optimalizovaný návrh mechanických a mechatronických částí hltiče zpožděného rezonátoru, a to například s uvažováním jeho flexibility či vícenásobné aplikace na konstrukci. Optimalizace bude též zahrnovat volbu a rozmístění senzorů a akčních členů, v závislosti na mechanických vlastnostech jak navrženého hltiče, tak i samotné konstrukce. Finálním cílem je návrh hltiče zpožděného rezonátoru s více stupni volnosti pro aplikace v tlumení vibrací ve více osách (stupních volnosti). Za účelem validace navržených variant zpožděného rezonátoru bude navržen a sestaven experimentální demonstrátor. Navržené metody budou též porovnány s tradičními postupy tlumení vibrací složitých mechanických konstrukcí.

Řešitelský tým

 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD. (odpovědný řešitel)
 • prof. Ing. Zbyněk Šika, PhD., Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Děkan Fakulty strojní ČVUT
 • Ing. Jaromír Fišer, PhD.
 • Ing. Petr Beneš, PhD.
 • Ing. Zdeněk Neusser, PhD.
 • Ing. Dan Pilbauer, PhD.
 • Ing. Petr Denk

Časopisecké publikace

 • Kraus K., Hlaváček V., Šika Z., Beneš P., Dynamic Vibration Absorbers with Coupled Multiple Degrees of Freedom, Bulletin of Applied Mechanics. 2017, 13(42), 7–10. ISSN 1801–1217

V recenzním řízení

 • Pilbauer D., Vyhlidal T., …

Konferenční publikace

 • Kuře M., Vyhlídal T., Michiels W., Boussaada I., Spectral design of robust delayed resonator by double-root assignment, Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems, Budapest, Hungary, June 28–30, 2018.
 • Kraus K., Hlaváček V., Beneš P., Šika Z., Optimization of a dynamic vibration absorber with multiple degrees of freedom. 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 – Extended Abstracts, Czech Republic, Pilsen, 2017.

Disertační práce

 • Pilbauer D.,Spectral methods in vibration suppression control systems with time delays, PhD Thesis (double degree PhD), CTU in Prague, 2017.

Experimentální ověření dosažených výsledků