Algoritmy a přístroje pro komplexní systémy distribuovaného charakteru

Základní informace

SGS17/176/OHK2/3T/12 Primárním cílem navrženého projektu je podpořit vědecko-výzkumné aktivity zúčastněných doktorandů a magisterských studentů, a to v rámci širšího, do jisté míry multidisciplinárního týmu, který kromě navrhovatele prof. Ing. Tomáše Vyhlídala, PhD., zaštiťují též prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc a doc Ing. Jan Hošek PhD, vedoucí doktorských či diplomových prací většiny zúčastněných studentů. Projekt je rozdělen do následujících tří pracovních balíčků, a dále témat, která pokrývají zaměření řešených studentských prací: WP1 – Řízení systémů s dopravním zpožděním a systémů s distribuovanými parametry Vedoucí: prof. T. Vyhlídal Témata: 1.1 Algoritmy a modely systémů se zpožděním a systémů distribuovaného charakteru 1.2 Aplikace modelů a algoritmů pro zpracování dat v oblasti památkové péče 1.3 Projekt RescueBot II Témata vychází z dlouhodobých výzkumných a výukových aktivit prof. T. Vyhlídala. V rámci klíčového Tématu 1.1 budou rozpracovány nové metody pro analýzu a syntézu systémů s dopravním zpožděním. Důraz bude kladen na systémy s proměnným zpožděním, aplikaci metod prediktivního řízení, návrh nových konceptů pro aplikaci zpožděných algoritmů v systémech tlumení vibrací. Pozornost bude též věnována monitorování a řízení systémů s distribuovanými parametry v průmyslových procesech. V rámci Tématu 1.2 budou vytvořeny nástroje pro analýzu a šetrné řízení vnitřního prostředí historických budov, které vychází z modelů s distribuovanými parametry. Téma 1.3 poté pokrývá studentské aktivity v oblasti návrhu a realizace druhé verze autonomně naváděného robota, který je sestavován ve spolupráci se studentským týmem prof. W. Singhose z Georgia Tech, USA. WP2 – Analýza dat komplexních systémů Vedoucí: prof. J. Bíla Témata: 2.1 Analýza dat ekologického systému jako distribuovaného komplexního systému 2.2 Emergentní inženýrství – analýza dat komplexního systému v oblasti krystalového inženýrství 2.3 Srovnání metod detekce emergentních situací pomocí popisu komplexního systému.